ติดต่อ สิริญญา

091-189-3068

     089-927-5957
 

 • คุ้มครองชีวิต
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองสุขภาพ

 • สิทธิภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ประกันชีวิตควบสุขภาพ
 • ประกันชีวิตควบการลงทุน
 • ประกันชีวิตเพื่อเกษียณอายุ
 • คุ้มครองธุรกิจ
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ


KEYMAN PROTECTION


 

 

 


 

โครงการดีๆ แบบนี้เหมาะสำหรับนักธุรกิจ


เจ้าของกิจการผู้มีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ต่อองค์กร 

 

 

ท่านสามารถวางแผนในการสร้างความมั่นคงและความอุ่นใจ

ให้กับครอบครัวและสร้างหลักประกันให้กับองค์กรของท่าน

โดยเลือกโครงการกองทุนสวัสดิการกรรมการ คุ้มครองบุคคล

สำคัญขององค์กรผ่านบัญชีนิติบุคล สามารถนำไปเป็น

ค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้ เป็นช่องทางเลือกใหม่ขององค์กร

ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรเป็นช่องทางเลือกใหม่ของการ

บริหารภาษีนิติบุคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของ

ท่านอย่างเต็มรูปแบบ

 

 

โครงการ KEYMAN PROTECTION คืออะไร

 

โครงการ KEYMAN PROTECTION เป็นการให้สวัสดิการ

แก่กรรมการขององค์กรทุกๆ คน เพื่อมิให้เกิดการเลือก

ปฏิบัติซึ่งจะต้องมีการระบุในเรื่องนี้ไว้ในระเบียบของบริษัท

จึงจะสามารถถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ไม่ต้องห้าม แต่ถ้า

ไม่มีระบุไว้ในระเบียบบริษัท จะเป็นการจ่ายให้เฉพาะตัวบุคคล

ถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หา เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา

65 ตรี (3) และ(13) แห่งประมวลรัษฎากร

 

โครงการ KEYMAN PROTECTION ทำเพื่ออะไร

โครงการ KEYMAN PROTECTION ทำเพื่อเป็นสวัสดิการ

แก่กรรมการขององค์กรและสามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิต

ของกรรมการมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้

 

โครงการ KEYMAN PROTECTION มีประโยชน์อย่างไร

โครงการ KEYMAN PROTECTION เป็นการสร้างรายจ่าย

ที่คุ้มค่าที่สุด เพราะไม่ใช่การสร้างรายจ่าย แต่เป็นรายจ่ายเพื่อ

ออมเงินและยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงในอนาคตที่อาจเกิด

ขึ้นได้โดยไม่คาดคิดและเป็นหลักประกันสร้างความอุ่นใจให้กับ

ครอบครัวของกรรมการอีกด้วย

 

โครงการ KEYMAN PROTECTION ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์

โครงการ KEYMAN PROTECTION ผู้รับผลประโยชน์เป็น

ทายาทของกรรมการโดยตรง ทั้งนี้เพื่อการตอบแทนคุณความดี

ที่กรรมการบริหารได้สร้างองค์กรเจริญเติบโตจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน "STAFF RETIREMENT BENEFIT


ประโยชน์ของการประกันชีวิตผู้บริหาร ในด้านของ บริษัท

• ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติม

• ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อเพิ่มรายจ่าย เพื่อลด

กำไร ทำให้เสียภาษีนิติบุคคลน้อยลง

• ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อลดรายจ่ายต้องห้าม ดีกว่าการสร้างรายจ่าย

ที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม

• ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อกำหนดมาตรฐานทางบัญชีให้เหมาะสม

กำไรต่อยอดขายไม่สูงเกินไป สำหรับกิจการที่ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่าย

• ประกัน ชีวิตผู้บริหาร เพื่อลดเงินกู้ยืมกรรมการ บางกิจการเจ้าของ

นำเงินบริษัทไปซื้อทรัพย์สิน ใช้จ่ายส่วนตัว ทำให้มีปัญหาเงินกู้ยืมกรรมการ

ดังนั้นแทนที่จะซื้อประกันชีวิตส่วนตัว ก็ทำเอกสารให้เป็นบริษัทจ่ายให้ 

เงินคืนตามเงื่อนไขซึ่งไม่ต้องเสียภาษี ก็นำมาคืนให้กับบริษัท ลดบัญชีเงินกู้กรรมการ

• ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน กรณีกิจการใช้สินเชื่อ

ธนาคาร ซึ่งมักจะต้องนำทรัพย์สินไปค้ำประกันวงเงินกู้

• ประกัน ชีวิตผู้บริหาร เพื่อวางแผนการเงินของกิจการ หากผู้บริหาร

หรือคีย์แมนเสียชีวิต กิจการอาจประสบปัญหายอดขายตก ผู้บริหารคน

ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ซึ่งหากมีเงินสดสำรองไว้ในระบบ 

จะช่วยแก้ปัญหาได้

 

 

ประโยชน์ของการประกันชีวิตผู้บริหาร ในด้านของกรรมการบริษัท

• ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อสะสมทรัพย์ เป็นการออมเงินในอนาคตไว้ใช้จ่ายเอง หรือเป็นทุนการศึกษาบุตร


• ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อกระจายการลงทุน


• ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อวางแผนการเงิน เพื่อการเกษียณ

 
• ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อคุ้มครองหนี้สิน


• ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อวางแผนมรดก โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาลให้ยุ่งยาก


• ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล


• ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อวางแผนภาษี โดยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ300,000 บาท

 

 

ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล

 

การเปลี่ยนภาษีนิติบุคคล ให้กลับกลายเป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายให้กลายเป็นสวัสดิการในรูปเงินออมพร้อมความคุ้มครองของ กรรมการบริษัท โดยถูกต้องตามกฏหมายและเป็นที่ยอมรับจากสรรพากร เป็นวิธีการ หนึ่งที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการหน้าที่ของฝ่ายบัญชี ในการจัดทำบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ซึ่งจะต้องหาวิธีการที่จะลดภาระภาษีให้มากที่สุด โดยการหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการเสียภาษีที่น้อยลงและจะดีแค่ไหนถ้าเสียภาษีปีละ 10ล้านแต่ได้คืนมา 3 ล้าน ด้วยวิธีซื้อสินค้าที่เป็นเงินสดที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้

 

วิธีการวางแผนลดหย่อนภาษีนิติบุคคล

 

การซื้อประกันชีวิตให้กรรมการ เป็นทางเลือกหนึ่งด้วยวิธีการนำอาผลกำไรไปแปลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ในรูปแบบ ของกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยนำกรมธรรม์ประกันชีวิตไปเป็นเครื่องมือในการจัดระบบภาษีให้กับนิติบุคคล ซึ่งนำไปเป็นรายจ่ายได้ 100% ตามที่จ่ายจริง และไม่เสียเปล่า ทั้งนี้ยังเป็นช่องทางที่ถูกต้องตามกฏหมาย และกรมสรรพากรยอมรับ พอจะสรุปดังนี้

 

***เป็นการใช้รายได้ของนิติบุคคล (บริษัท) ชำระเบี้ยประกันชีวิต

แทนกรรมการ/พนักงาน เพราะบริษัทนำไป หักเป็นค่าใช้จ่าย

ได้ (ตัดเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้)

 
***บริษัทเสียภาษีนิติบุคคลลดลง เพราะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจาก

เบี้ยประกันชีวิตที่เป็นค่าสวัสดิการพนักงานและ กรรมการบริษัท

ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลซึ่งกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตก็ จะกลายเป็นเงินออมให้กับพนักงานตลอดสัญญา

ประกอบกับระหว่างอายุกรมธรรม์พนักงานของบริษัทยังได้

รับความคุ้มครองอีกด้วย

 
***เป็นการจ่ายเงินผ่านระบบของบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

********นี่คือวิธีการประหยัดภาษี********

โดยนำเอาเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทออกให้กรรมการ

ไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ได้หลายทาง


เลี่ยงภาษีแบบผิดกฎหมายทำไม?


มาประหยัดภาษีแบบถูกกฎหมายกันดีกว่า

 


 

สนใจแบบประกัน ประกันผู้ชีวิตบริหาร keyman กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

ชื่อ-สกุล
เพศ  หญิง   ชาย
เกิดวัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
สัญญาเพิ่มเติม ค่ารับษาพยาบาล     โรคร้ายแรง
ชดเชยรายวัน         ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่าน


 

ติดต่อตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต  สิริญญา โทร 091-189-3068 email muangthaijaidee@gmail.com

 Copyright (c) 2006 by www.muangthaijaidee.com